Paling Popular
Terkini
Lagi berita seperti ini
mk-logo
Berita

ULASAN | Saya merujuk kepada kenyataan oleh The International Women’s Alliance For Family Institution And Quality Education (Wafiq) yang diterbitkan oleh Malaysikini bertarikh 26 Januari 2019 yang bertajuk “No basis for banning female circumcision”.

Khitan perempuan atau khafzh bukanlah sesuatu perbincangan yang baru dalam dalam wacana keislaman, bahkan amalan khafzh telah dilakukan sebelum dari kedatangan Islam lagi sebagai satu bentuk tradisi masyarakat kuno.

Tiada beza antara FGM dan khitan perempuan

Dalam kenyataannya, Wafiq menyatakan bahawa terdapat perbezaan yang besar antara female genitalia mutilation (FGM) dan khitan perempuan sebagaimana yang dipraktikan di Malaysia menurut pendapat Mazhab Syafie.

World Health Organization (WHO) mendifinisikan FGM seperti berikut –“...(FGM) comprises all procedures that involved partial or total removal of the external female genitalia, or other injury to the female genital organs for non-medical reasons.”

Manakala khitan perempuan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kitab Nihayah Al Zain Fi Irsyad Al Mubtadiin salah satu rujukan fikah di Nusantara adalah – “...dan (khitan) untuk perempuan adalah dengan memotong sebahagian dari daging yang berada paling atas faraj (vagina), tepatnya di atas tempat keluarnya air kencing yang bentuknya seperti balung ayam, dan daging tersebut dinamakan bizhir...”

Al Mawardi dalam Tuhfah Al Mauduud Bi Ahkami Al Mauluud, menyatakan –”...mengkhitankan perempuan adalah dengan memotong kulit yang berada di atas faraj (vagina), iaitu tempat masuknya zakar dan keluarnya air kencing yang bentuknya seperti balung ayam. Bahagian yang wajib dipotong adalah kulit yang timbul ke atas dan bukan keseluruhan daging…”

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Al Sunnah turut menyatakan bahawa khitan perempuan adalah dengan memotong bahagian teratas dari faraj (vagina) dan tindakan itu adalah sunnah qadimah (tradisi yang dilakukan oleh orang terdahulu)

Secara umum, khitan perempuan adalah dengan memotong sebahagian kulit yang menutupi klitoris pada vagina. Definisi ini sama dengan definisi FGM yang diberikan oleh WHO, bahkan ia tergolong dalam Type 4 FGM- “This includes all harmful procedures to the female genitalia for non-medical purposes, e.g. pricking, piercing, incising, scraping and cauterizing the genital area.

Maka, penegasan Wafiq bahawa terdapat perbezaan besar antara FGM dan khitan perempuan menurut Mazhab Syafie adalah tidak berasas.

Khitan perempuan: Antara budaya dan agama

Secara umum, terdapat perbezaan pendapat di kalangan sarjana Islam berkenaan dengan hukum khitan perempuan. Dr Wahbah Zuhaili dalam Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu menyatakan - khitan untuk lelaki berdasarkan mazhab Hanafi dan Maliki hukumnya sunnah mu’akkadah dan bagi perempuan adalah sunnah makrumah (kemuliaan). Manakala menurut Imam Syafie, khitan adalah wajib bagi lelaki dan perempuan. Sedangkan menurut Imam Ahmad, khitan wajib bagi lelaki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan yang biasanya dilakukan di negeri-negeri yang beriklim panas.

Ibn Hajar Al Asqalani dalam Fath Al Bari Bi Syarh Sahih Al Bukhari sewaktu mengulas tentang hukum khitan perempuan menyatakan bahawa dalam Mazhab Syafie walaupun majoriti ulama menyatakan kewajipan khitan kepada perempuan, ada juga di kalangan ulama yang menyatakan kewajipan tersebut hanya berlaku sekiranya klitoris perempuan tersebut terlalu menonjol, beliau memberikan contoh perempuan-perempuan yang tinggal di daerah timur. Beliau juga menyatakan terdapat juga sebahagian ulama Mazhab Syafie yang tidak mewajibkan khitan kepada perempuan.

Kenapakah ulama berbeza pendapat tentang hukum khitan perempuan? Pertama, khitan perempuan tidak pernah disebutkan di dalam al-Quran. Justeru, kenyataan Wafiq yang menyatakan “The Quran, however, does not condemn female circumcision as long as it does not compromise the health of the female” merupakan kenyataan yang keliru dan tidak berasas.

Kedua, hukum khitan perempuan hanyalah ijtihad ulama berdasarkan sandaran beberapa hadith yang statusnya masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama.

Sekiranya diteliti hadith-hadith yang menjadi sandaran para ulama yang mewajibkan khitan perempuan, kebanyakan berstatus dhaif, misalnya hadith yang dirujuk oleh Wafiq –“Khitanlah dan jangan berlebih-lebihan kerana yang demikian itu akan mencantikkan wajah dan menyenangkan suaminya”. Hadith ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dan di dhaifkan oleh Abu Dawud sendiri dan di dhaifkan oleh ulama hadith kontemporari, Shuib Al Arnauth.

Al Syawkani dalam Nailul Authar sewaktu mengulas tentang hadith-hadith berkenaan dengan berkhitan menyatakan –“Yang benar adalah, tidak terdapat dasar hukum yang sahih yang menunjukkan kewajipan khitan. Hukum yang boleh diyakini adalah sunnah berdasarkan hadith fitrah dan hukum ini dipegang sehingga ada sesuatu yang mengubahnya…”

Dr Yusuf Al Qaradawi dalam Fatawa Mu’ashirah menyatakan tidak ada satu pun dalil yang sahih dan sareh (jelas) daripada Al Quran, Sunnah, Ijma’ atau Qiyas yang mewajibkan atau menganggap sunnah untuk khitan perempuan. Walaupun Qaradawi sendiri memilih pendapat yang membolehkan (jawaz) tetapi tidaklah sehingga menganjurkan (istihbab) praktik tersebut atau mewajibkannya.

Pendapat yang hampir sama turut disuarakan oleh Mahmoud Syaltut dalam Al Fatawa menyatakan bahawa persoalan khitan, tidak ada kena-mengena dengan teks-teks agama kerana tidak ada satu hadith sahih pun yang membicarakan tentangnya. Alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang mewajibkan khitan adalah sangat lemah. Bahkan Mahmud Syaltut menggunakan kaedah fikah – “mencederakan/menyakiti orang yang masih hidup bukanlah sebahagian daripada Syariah, kecuali jika mendatangkan kemaslahatan kepadanya”

Soalan yang wajar kita tanyakan, apakah maslahatnya khitan kepada perempuan? Wafiq dalam kenyataannya menyatakan –“As to the question of should there be scientifically proven medical benefits to validate religious practices, it must be emphasised that the rulings of Islam-the obligation to perform prayer, fasting and circumcisions and others-were ordained to Muslim 1,400 years ago as part of our faith. We had never known the medical benefits of many of these practices before modern sciences comes yet they were religiously observed by the faithful. Thus, medical benefits are not the prerequisite to maintaining a religious practice.

Khitan perempuan tidak boleh dibezakan dengan kewajipan solat, puasa, haji dan zakat kerana tuntutan ibadah ini disokong oleh dalil-dalil yang sahih dan sareh dari Al Quran dan Hadith. Adakah ulama berbeza pendapat tentang fardhunya solat? Atau adakah khilaf tentang puasa Ramadan sebagaimana khilafnya ulama dalam masalah khitan perempuan?

Bahkan, amalan khitan perempuan telah wujud sejak 4,000 tahun yang lampau sebelum disyariatkan Islam. Di kalangan orang Rom, hamba perempuan dikhitankan untuk menaikkan harga jualannya. Begitu juga perempuan Mesir dikhitankan untuk menunjukkan status sosial seorang perempuan. Boleh jadi juga, penerusan amalan tradisi khitan perempuan yang tidak terkawal dan menzalimi perempuan menyebabkan Rasulullah menasihatkan orang yang mengkhitan, sebagaimana yang direkodkan di dalam hadith–“Khitanlah dan jangan berlebih-lebihan…”.

Antara ulama yang mengkritik pelaksanaan khitan perempuan adalah Rashid Ridha dalam Al Manar (1904), Hussein Mohammad Makhlouf, Mahmoud Syaltut (1959), Sheikh Sayyid Tantawi dalam fatwanya pada tahun 1996 dan Darul Ifta Al Masriyah (2006)

Khitan perempuan dan ketidakadilan gender

Dalam kenyataannya juga Wafiq menyatakan –“We also respectfully disagree with claims that FC perpetuates a ‘harmful ideology’ that women were not equal to men. There is simply no evidence to back this up.” 

Tidak dapat dinafikan antara ‘hikmah’ khitan perempuan menurut kebanyakan ulama, kononnya untuk menjinakkan syahwat dan memelihara maruah.

Ibn Taymiyah dalam Majmu’ Al Fatawa menyatakan –“…tujuan dari khitan lelaki adalah membersihkan najis yang tidak dapat keluar dari penis, sementara tujuan dari khitan perempuan adalah untuk menyeimbangkan syahwatnya. Kerana kalau dia belum dikhitan, maka syahwatnya akan kuat, sehingga dikatakan kepada perempuan yang belum berkhitan –‘Wahai perempuan yang belum berkhitan, sesungguhnya perempuan yang belum berkhitan itu sering mencari lelaki (untuk memuaskan nafsu syahwatnya). Kerana itu didapati kefasikan di kalangan perempuan Tartar dan wanita berkulit gelap lebih banyak dibandingkan dengan perempuan Muslimah (Arab)’. Jika kamu berlebihan memotongnya, maka nafsunya akan melemah, sehingga tidak sempurna keinginan suaminya. Jika tidak dipotong berlebihan, maka syahwatnya akan seimbang…”

Ternyata, ‘hikmah’ dari amalan khitan perempuan adalah untuk menyeimbangkan nafsu perempuan agar tidak menjadi ‘jalang’. Ramai yang mungkin tertanya-tanya adakah dalam Islam, sifat asal kejadian seorang perempuan itu- ‘jalang’ dan sumber kemaksiatan sehingga harus “disyariatkan” dengan khitan untuk menyembuhkan ‘kejalangan’ dan menutup sumber kemaksiatan? Inilah racun-racun patriakhi yang sudah melacurkan syariat dengan tafsiran-tafsiran misigonis terhadap perempuan.

Khitan perempuan dan kebijakan pemerintah

Setakat ini di Malaysia, belum ada lagi undang-undang yang mewajibkan perempuan Muslim untuk berkhitan. Persoalan khitan perempuan juga, bukanlah satu perkara ’rukun’ dalam ajaran Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual ke-9, Senarai Negeri, Perenggan Pertama Perlembagaan Persekutuan yang sekiranya tidak dilaksanakan menyebabkan ketidaksempurnaan keislaman seseorang perempuan. 

Oleh yang demikian, kemaslahatan dari khitan perempuan adalah urusan Kerajaan Persekutuan, secara khususnya Kementerian Wanita Dan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan.

Sekiranya praktik khitan perempuan ini tidak mendatangkan sebarang faedah kepada kesihatan perempuan dan boleh membahayakan kesihatan reproduksi perempuan maka Kerajaan Persekutuan melalui undang-undang persekutuan mengharamkan praktik khitan perempuan secara total. Ini bersesuaian sekali dengan kaedah fikah– “Kebijakan (polisi/undang-undang) yang dibuat oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Wallahu a’lam.


AFIQ MOHD NOOR ialah penyelidik di Lingkaran Islam Tradisional (LIT).

Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysiakini.

Lihat Komen
ADS